Polityka Prywatności Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników serwisu internetowego.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@mcbkonferencje.pl) lub telefonicznie (+48 506-421-646). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 09:00 do 15:00.

Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zebrane za pośrednictwem serwisów internetowych dostępnych pod adresami www.mcbkonferencje.pl, www.fmsz.com.pl, www.ofzm.pl, www.managemed.pl, www.kzoz.pl. Dane te przetwarzane są przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. dla celów opisanych poniżej.

Ⅰ. Świadczenie usług drogą elektroniczną
Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku ze świadczeniem Ci różnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym usługi rejestracji w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..
Przetwarzamy podany w formularzu adres e-mail, by przekazać Ci dane umożliwiające udział w wydarzeniach i przypomnieć o ich terminie, a także podany tam numer telefonu, by potwierdzić Twoją obecność.

W tym przypadku Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania umowy, którą zawierasz ze Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o., lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy.

W zakresie rejestracji Twojego wizerunku i danych podanych w treści rozmowy z konsultantem Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o., podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – oznacza to, że dane te przetwarzany w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Ⅱ. Informacje o nowych produktach i wydarzeniach Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o.
Marketing usług własnych Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o.
Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w celach związanych z marketingiem produktów i wydarzeń organizowanych przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Gdy wypełniasz jeden z formularzy dostępnych w serwisie, możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych, które pozwolą nam zaproponować Ci najbardziej interesujące Cię usługi. Dane te obejmować mogą:

Imię i nazwisko.
Nazwę firmy.
Stanowisko.
Adres e-mail.
Numer telefonu.
Powyższe dane mogą podlegać profilowaniu w związku z celami marketingowymi Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail wykorzystujemy, by przesyłać Ci informacje o produktach i wydarzeniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o.. Robimy to w oparciu o wyrażoną przez Ciebie za pośrednictwem jednego z formularzy zgodę na przesyłanie Ci informacji handlowych.

Twój numer telefonu wykorzystujemy, aby kontaktować się z Tobą telefonicznie celem przedstawienia Ci oferty Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. oraz w celu pozyskania opinii odnośnie podejmowanych działań. Będzie tak wówczas, jeśli wyraziłeś na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole w jednym z formularzy udostępnionych przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Podanie powyższych danych i wyrażenie zgody na przesyłanie przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. informacji handlowych i kontakt ze strony specjalistów jest dobrowolne.

W przypadku dokonania zapisu na newsletter w oparciu o formularz dostępny w serwisie, wykorzystujemy podany w formularzu adres e-mail, by przesyłać Ci informacje o nowych produktach i wydarzeniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Udzielone zgody możesz wycofać w każdym czasie, przesyłając nieformalną wiadomość na adres biuro@mcbkonferencje.pl.

Niezależnie od powyższego, w celach marketingu usług Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. może przetwarzać Twój adres IP oraz inne dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie – w tym dane dotyczące stron odwiedzonych przez Ciebie w Serwisie, skorzystaniu z poszczególnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i jego funkcji Serwisu, a także czasie wizyty na poszczególnych podstronach Serwisu. Dane te mogą być przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. łączone z Twoim adresem e-mail.

W opisanych wyżej przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na marketingu bezpośrednim usług własnych Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: biuro@mcbkonferencje.pl.

Ⅲ. Komunikacja w Serwisie
W celach związanych z udzieleniem Ci odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego, Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. może przetwarzać Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, które zawrzesz w treści przesłanej nam wiadomości.

Jeśli dokonałeś uprzednio rejestracji w oparciu o jeden z udostępnionych w serwisie formularzy, dane przekazane w ramach formularza kontaktowego mogą być łączone z innymi Twoimi danymi przetwarzanymi w celach marketingowych. Pozwala to nam na lepsze poznanie Twoich oczekiwań.

Podanie wszelkich powyższych danych jest dobrowolne, choć może być niezbędne celem umożliwienia Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. przetworzenia Twojego zapytania.

W powyższych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w oparciu o prawnie uzasadnione interesy administratora, polegające na dążeniu do udzielenia Ci najpełniejszej informacji dotyczącej Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. i oferowanych usług, a także własne cele marketingowe Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Ⅳ. Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci różnorodne prawa.

Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@mcbkonferencje.pl), poczty tradycyjnej (na adres: ul.Modlińska 6/202, 03-216 Warszawa) lub telefonicznie, pod numerem +48 506-421-646.

Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość. Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do sprostowania: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych;
Prawo do usunięcia: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim;
Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać;
Prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, by przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ⅳ. Komu przekazujemy Twoje dane?
Twoje dane osobowe przekazywać będziemy naszym usługodawcom – podmiotom, które pomagają nam świadczyć Ci usługi, a także podmiotom, które wspomagają nas w działaniach marketingowych.

W każdym przypadku powierzenie innym podmiotom Twoich danych następować będzie w oparciu o zgodną z RODO umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Powierzenie danych nie zwalnia Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Twoje dane będziemy udostępniać również naszym pracownikom i współpracownikom.

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być także przekazywane przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, gdy będziemy do tego zobowiązani przez przepisy obowiązującego prawa.

Ⅴ. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane, zgromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przetwarzamy przez okres 12 miesięcy od zakończenia świadczenia usług, a przez dłuższy okres – w zakresie, w jakim dane te przetwarzane są w innych celach, w tym w celach związanych z marketingiem usług Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o..

Twoje dane, zgromadzone za pośrednictwem Serwisu i przetwarzane dla celów marketingowych, przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane osobowe i inne informacje przesłane przez Ciebie w toku komunikacji ze specjalistą Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. dotyczącej Serwisu, a także dane przesłane w ramach formularza kontaktowego, przechowujemy przez okres 12 miesięcy.

Dane zebrane w związku z Twoim uczestnictwem w konferencji lub wydarzeniu organizowanym przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o., przechowujemy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Ⅵ. Tajemnica telekomunikacyjna
Zapewniamy Ci ochronę w ramach tajemnicy telekomunikacyjnej.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w szczególnych przepisach.

Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą być przetwarzane w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, jeśli jest to niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania lub nadzoru nad jego prawidłowym działaniem.

Ⅶ. Zmiany Polityki Prywatności
Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej polityce prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany polityki prywatności poinformujemy Cię o tym.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 lipca 2023 r.